Yazar: Administrator

İş Sözleşmesinin Feshine Dayanak Gösterilen Eylemlerin İşçinin İşiyle İlgisinin Olmaması Nedeniyle Haklı Fesih Olarak Kabul Edilemeyeceği / İbrahim Turasan

Davacının iş akdinin feshine dayanak ….2014 tarihli idari soruşturma raporu incelendiğinde; isnat edilen eylemlerin “Güvenlik Görevlisi” olarak görev yapan davacının işini ihmaline ilişkin olmayıp, genel olarak davacının hesabındaki hareketlere ilişkin olduğu, raporun “Olayın Zarar Boyutu” başlıklı bölümünde…

Anayasa Mahkemesinin 506 Sayılı Kanun’un Mülga 62’nci Maddesinin Birinci Fıkrasına İlişkin Kararı Hakkında (SGK Genelgesi 2021/5)

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun itiraz yoluyla başvurusu sonucu alınan kararda 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun mülga 62. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “…çalıştığı işten ayrıldıktan sonra…” ibaresinin Anayasa’nın 2., 10., 48., 49. ve 60. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talep edilmiştir…

Kanun Maddelerine Göre Tasnifli Gelir Vergisi Tebliğleri / Nusrettin Akıllı

Gelir Vergisi Tebliğlerinin çok fazla ve dağınık olması nedeniyle ihtiyaç duyduğumuz bir konu hakkında araştırma yaparken eğer tebliğ numarasını bilmiyorsak yaklaşık 253 tebliğ içerisinden araştırma yapmamız gerekiyor, ciddi emek ve zaman kaybına neden oluyordu.
Bu nedenle Gelir Vergisi Kanununun maddelerinin altına o maddeyi ilgilendiren tebliğlerin ilgili bölümünü ekleyerek Gelir Vergisi Tebliğlerini bir araya toplamaya çalıştım.