Nisan ve Mayıs Ayında Uygulanacak 4447 Geçici 30. Madde Kapsamında Prim Desteğinden Kimler Yararlanabilir

Nisan ve Mayıs Ayında Uygulanacak 4447 Geçici 30. Madde Kapsamında Prim Desteğinden Kimler Yararlanabilir

SMMM Lütfi GÜLBENK

7316 sayılı Kanun ile 4447 sayılı Kanununa eklenen Geçici 30.maddenin yürürlüğe girdiği 01.04.2021 tarihi itibarıyla yazımızın sonunda detayları belirtilen NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına göre 56 kodunda faaliyet gösteren ‘’Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri” sınıflamasında faaliyet gösteren özel sektör işyerleri ile 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 93.12.07,93.13.01, 93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 veya 96.04.03 kodlarında faaliyet gösteren özel sektör işyerlerinde 2021 yılı Mart ayına/dönemine ait muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bu Kanun kapsamında bildirilen sigortalılar için 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle Fondan karşılanır.

İşyerinin yukarıda belirtilen NACE kodlarında faaliyet göstermesine rağmen, tescil işlemleri sırasında farklı bir NACE kodunda tescil edildiğinin  belirlenmiş  olması durumunda,  NACE  kodunun 56,  61.90.05,  85.51.03,  93.11.01, 93.12.07,  93.13.01,  93.19.05,  93.21.01,93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02, 96.04.03 olarak değiştirilmesinin ardından, yeni NACE kodunun geçerli olduğu tarihten itibaren 4447 sayılı Kanunun geçici 30 uncu maddesi kapsamındaki destekten yararlanılacaktır.

İşyeri diğer sektörlerde faaliyet göstermesine rağmen işyeri tescil işlemleri sırasında işyerinin işkolu   kodunun   56   NACE   kodunda,   61.90.05,   85.51.03,   93.11.01,   93.12.07,   93.13.01,  93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 veya 96.04.03 kodunda belirlenmiş olması durumunda, 4447 sayılı Kanunun geçici 30 uncu maddesi kapsamında yersiz yararlanılan prim desteği tutarları 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsil  edilecektir.

Kapsama giren işyerlerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, yurt dışında çalışan hariç 2021/Mart ayına/dönemine ait muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde işsizlik sigortası primi tahakkuk eden 1, 4, 5, 6, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya  55 nolu belge türlerinden  0 gün 0 kazanç dahi olsa bildirim yapılmış  sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir.

4447 sayılı Kanunun geçici 30 uncu maddesinde yer alan prim desteğinden alt işverenlerce çalıştırılan  sigortalılardan dolayı da yararlanılabilecektir.

4447 sayılı Kanunun geçici 30 uncu maddesinde yer alan destekten yararlanan işverenler, bu destekten yararlanılan ayda aynı sigortalı için 5510 sayılı Kanun ve diğer kanunlarda  yer  alan  prim teşvik,  destek ve  indirimlerinden yararlanamayacaktır.

4447 sayılı Kanunun geçici 30 uncu maddesi kapsamında prim desteğinden yararlanılabilmesi için, işverenlerce e-SGK kanalıyla başvuruda  bulunulması  gerekmektedir.

4447 sayılı Kanunun geçici 30 uncu maddesinde yer alan prim desteği kapsamında olmasına rağmen, bu destekten yararlanmayan işverenlerin sonradan geriye yönelik olarak bu destekten yararlanması veya prim  desteğinden  yararlandıktan  sonra, yararlanılan bu desteğin başka bir prim teşvik, destek ve indirimle değiştirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

4447 sayılı Kanunun geçici 30 uncu maddesinde yer  alan  prim  desteğinden  yersiz yararlandığı anlaşılan işverenlerden, yersiz yararlanılan prim desteği tutarları 5510  sayılı  Kanunun  89 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.

İşsizlik Sigortası Fonu  Tarafından  Karşılanacak Destek  Tutarı Hesabı

2021/Mart ayında 1 sigortalının tüm sigorta kollarından Kuruma bildirildiği ve bu sigortalının 2021/Nisan ayında 07316 kanun numarası seçilmek suretiyle Kuruma yasal süresi içinde bildirildiği  ve sigortalı  için 3.577,50 TL ücret ödendiği  varsayıldığında;

Destek öncesi hesaplanan sigorta primi ve işsizlik sigortası primi sigortalı ve işveren payı tutarı; 3,577,50 x 0,375 = 1.341,56  TL olacağından…

Kaynak ve Makalenin Devamı ► Gülbenk Müşavirlik