Finansman Gider Kısıtlaması Uygulamasında Yol Haritası / YMM Soner ÜLGEN

Finansman Gider Kısıtlaması Uygulamasında Yol Haritası

YMM Soner ÜLGEN

  1. 1.Finansman Gider Kısıtlaması İlk Defa 2021 Takvim Yılı I. Geçici Vergilendirme Dönemine Uygulanacaktır.

Finansman gider kısıtlaması ilk defa 2021 takvim yılı ilk geçici vergilendirme döneminden itibaren uygulanmaya başlayacaktır. Gider kısıtlaması uygulaması için yabancı kaynakları öz kaynakları aşmayan mükellefler gider kısıtlaması uygulaması yapmayacaklardır. Aşan mükellefler ise aşan kısma isabet eden yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unu kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır. İşletmede kullanılan yabancı kaynaklardan ne anlaşılması gerektiği önem arzetmekte olup, bu konuyu aşağıda ayrı bir başlık altında değerlendireceğiz. 

  1. 2. Finansman Gider Kısıtlamasında Geçici Vergi Dönemleri Sonu İtibariyle Çıkartılan Bilançolar Esas Alınacaktır.

Gerek geçici vergilendirme dönemlerinde gerekse yıllık dönemde finansman gider kısıtlamasına tabi olunup olunmayacağı hesap döneminin son günü itibarıyla finansman gider kısıtlaması öncesi Vergi Usul Kanununa göre çıkarılacak bilanço esas alınarak tespit edilecektir. Gözden kaçırılmaması gereken nokta önceki geçici vergilendirme dönemlerinde finansman gider kısıtlaması şartlarını taşımayan mükellefler, şartların oluştuğu geçici vergilendirme döneminden itibaren finansman gider kısıtlamasına tabi olacaktır. 

  1. 3. Yabancı Kaynak Öz Kaynaklar Karşılaştırmasında Kısa ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynakların Toplamı Esas Alınacaktır

Hesap dönemin son günü itibariyle çıkarılan (31.03.2021/30.06.2021/30.09.2021/31.12.2021)  tarihli bilançoda yer alan kısa ve uzun vadeli yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere finansman gider kısıtlaması uygulanacak, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynak toplamı öz kaynakların altında kalan işletmelerde gider kısıtlaması uygulaması söz konusu olmayacaktır.

Öz kaynağın negatif olması durumunda yabancı kaynağın kullanım süresine bağlı olarak ortaya çıkan faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurlarının tamamı finansman gider kısıtlamasına konu edilecektir.

  1. 4.  Gider Kısıtlamasına Konu Edilecek Kıs a ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Hesapları

Bilançonun pasifinde kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar hesabının içerisinde yer alan “Banka Kredileri, Borç Senetleri, Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar, Çıkarılmış Tahvil ve Bonolar vb” hesaplarda yer alan TL cinsinden alınan borçlarla ilgili ortaya çıkan faiz giderleri ile döviz cinsinden alınan borçlanmalar nedeniyle ortaya çıkan kur farkları giderleri kısıtlamasına konu edilecektir.Aşağıda ayrıntılı değineceğimiz üzere, aynı borçla ilgili ortaya çıkan kur farkı gideri ve geliri netleştirilecektir.

İştiraklerden, iş ortaklıklardan ve bağlı ortaklıklardan TL cinsinden alınan borçlar nedeniyle ödenen faiz giderleri ile döviz cinsinden alınan borç dolayısıyla ortaya çıkan kur farkları gider kısıtlamasına tabi tutulacak iken, gerçek kişi ortaklardan ve adi ortaklıklardan döviz cinsinden alınan borçlar dolayısıyla ortaya çıkan kur farkları ile döviz cinsinden alınan avanslar nedeniyle ortaya çıkan kur farkları gider kısıtlamasına tabi tutulmayacaktır.

Benzer şekilde döviz cinsinden vadeli mal ve hizmet alımları nedeniyle satıcılara borçlanılan tutarların değerlenmesi sonucu ortaya çıkan kur farklarının gider kısıtlamasına konu edilmeyeceği kanısındayım. Satıcılar hesabından kaynaklı kur farkı giderlerinin gider kısıtlamasına tabi olup olmayacağı konusunda tebliğ düzenlemesinde açık bir düzenleme bulunmamakla birlikte tereddüt halinde, bu konuda vergi idaresinden görüş alınmasında yarar olduğu kanısındayım. Kişisel görüşüm alınan bu tür borçlanmalarla ilgili ortaya çıkan kur farklarının yabancı kaynağın kullanım süresine bağlı olmadığı ve bundan dolayı gider kısıtlamasına tabi tutulmaması gerektiği yönündedir.   

  1. 5. Gider Kısıtlamasının Kapsamı

Bir gider veya maliyet unsurunun gider kısıtlamasına konu edilmesi için bunların yabancı kaynak kullanımına ve bu kaynağın kullanım süresine bağlı olarak doğmuş olması gerekmektedir. Örneğin kullanılan…

Kaynak ve Makalenin Devamı ► Gülbenk Müşavirlik