İstirahatli Sigortalılara Ödenen Rapor Paralarında Neler Değişti / Eyüp Sabri DEMİRCİ

İstirahatli Sigortalılara Ödenen Rapor Paralarında Neler Değişti

Eyüp Sabri DEMİRCİ

Sosyal Güvenlik Danışmanı

İş kazası ve meslek hastalığı, hastalık veya analık hali nedeniyle istirahatli olan sigortalılara Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılan geçici iş göremezlik ödeneğine (rapor parasına) esas günlük kazanç, iş kazasının veya doğumun olduğu tarihten, meslek hastalığı veya hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki on iki aydaki son üç ay içinde SGK’ya bildirilen prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanmakta idi.

7316 sayılı Kanunla yapılan düzenleme sonrasında iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle ödenen geçici iş göremezlik ödeneklerinin hesaplanmasında herhangi bir değişiklik yapılmazken, hastalık ve analık hali nedeniyle istirahatli olan sigortalılara yapılan geçici iş göremezlik ödeneklerine esas günlük kazancın hesaplanma şeklinde iki önemli değişikliğe gidilmiştir.

Hastalık ve analık halinde, geçici iş göremezlik ödeneklerinin hesabında son 12 aydaki kazancın ortalaması esas alınacak.

Sigortalılara hastalık ve analık halinde verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç 7316 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonrasında 22/4/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki oniki aydaki prime esas kazançlar toplamının bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanacaktır.

Örneğin, 17/5/2021 tarihinde hastalık nedeniyle 10 gün süreyle istirahat raporu alan sigortalının 2021/4 ila 2020/5. aydaki prim gün sayısı toplamının 340 gün,  prime esas kazanç toplamının ise 46.000 TL olduğu düşünüldüğünde, bu sigortalının geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancı 46.000 / 340 = 135,29 TL olacaktır.

Sözkonusu sigortalının istirahatli olduğu 10 günlük süre zarfında ayakta tedavi gördüğü düşünüldüğünde, sosyal güvenlik mevzuatına göre ilk 2 günlük süre için iş göremezlik ödeneği verilmediği ve ayakta tedavilerde günlük kazancın 2/3’ü oranında iş göremezlik ödeneği verildiğinden sigortalıya,

135,29 X 8 = 1.082,32 TL tutarında geçici iş göremezlik ödeneği (rapor parası) verilecektir.

Sigortalının ödeneğe hak kazandığı tarih itibariyle hesaplanan günlük kazancının asgari ücretin günlük tutarının altında kalması halinde ise,  geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazanç iş göremezliğin başladığı tarihteki asgari ücrete çıkartılmaktadır.

Örneğin yukarıdaki sigortalının prim gün sayısı toplamının 340 gün,  prime esas kazanç toplamının ise 39.000 TL olduğu düşünüldüğünde, 39.000 / 340 = 114,70 TL tutarındaki günlük kazanç, istirahatin başladığı tarihteki günlük asgari ücretin (119,25 TL’nin) altında kaldığından, asgari ücrete yani 119,25 TL’ye çekilecektir.

Bu durumda da sigortalıya 119,25 X 8 = 954,00 TL geçici iş göremezlik ödenecektir.

Diğer taraftan, geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında…

Kaynak ve Makalenin Devamı ► Gülbenk Müşavirlik