İşyeri Bildirgelerini e-Sigorta Kanalıyla Göndereceklerin Dikkat Edecekleri Hususlar

Eyüp Sabri DEMİRCİ

Sosyal Güvenlik Danışmanı

YAZIMIZ 28.02.2021 TARİHİNDE GÜNCELLENMİŞTİR

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 11. maddesinde, işverenin örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte Kuruma vermekle yükümlü olduğuna,

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 27. maddesinde ise işverenin işyeri bildirgesini elektronik ortamda göndermek zorunda olduğuna,

yer verilmiştir.

Diğer taraftan, ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlayacak işverenlerin yanı sıra işyerinin devri, başka bir ile nakli, gerçek kişi işverenin ölümü nedeniyle mirasçılarına intikali, nev’ilerinin değişmesi, birleşmesi veya başka bir şirkete katılımı yahut adi ortaklığa yeni ortak alınması durumlarında da işyeri bildirgesi düzenlenerek SGK’ya verilmesi gerekiyor.

İşyeri bildirgelerinin e-Sigorta kanalıyla gönderilmesine ilişkin uygulamanın işlevi nedir?

Uygulama, işyeri bildirgelerinin elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesidir.

Dolayısıyla bu uygulama vasıtasıyla işyeri dosyasının internet üzerinden tescil edilmesi (işyeri sicil numarasının internet üzerinden verilmesi) gibi bir durum sözkonusu olmayıp, işyeri tescil ve e-Sigorta şifre işlemleri, işyeri bildirgesinin internet üzerinden gönderilmesinin ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 29. maddesinde sayılan belgelerin yedi iş günü içinde ilgili sosyal güvenlik merkezine ibrazının ardından ilgili merkezlerdeki personel tarafından yapılmaktadır.

İşyeri bildirgelerinin elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu mudur?

İlk defa sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenlerce işyeri bildirgelerinin e-Sigorta kanalıyla gönderilmesi zorunludur. Aksi halde yasal süresi içinde olmasına rağmen kağıt ortamında düzenlenerek Kuruma verilen işyeri bildirgelerine, 5510/102-b bendine istinaden idari para cezası uygulanmaktadır.

İşyeri bildirgesi e-Devlet uygulamalarında yer alan “İşyeri Bildirgesi (4/a lı Sigortalı Çalıştıranlar Yönünden) seçeneği vasıtasıyla gönderilmektedir.

İşyerinin devri, intikali, nakli veya birleşmesi hallerinde işyeri bildirgelerinin e-Sigorta kanalıyla gönderilmesi zorunlu mu?

İşyerinin devri, intikali veya nev’isinin değiştiği durumlarda işyeri bildirgesinin 5510/11. maddede belirtilen süreler içerisinde ve elektronik ortamda gönderilmesi zorunludur.

Bu durumlar nedeniyle düzenlenecek işyeri bildirgeleri için, e-Devlet uygulamalarında yer alan “İşyeri Bildirgesi (4/a lı Sigortalı Çalıştıranlar Yönünden) seçeneğinde “Değişiklik İşlemleri”  seçeneğinden giriş yapılması gerekecektir.

Buna karşın, işyerinin başka bir ile nakli, birleşme veya katılımı halinde ya da adi ortaklığa yeni ortak alınması durumlarında işyeri bildirgeleri henüz elektronik ortamda gönderilemediğinden bu sebepler nedeniyle düzenlenecek işyeri bildirgelerinin gerekli programlar yapılıncaya kadar 5510/11. maddede belirtilen süreler içerisinde kağıt ortamında ilgili sosyal güvenlik merkezine verilmesi icap etmektedir.

İşyerinin aynı il içinde başka bir adrese nakli durumunda ise işyeri bildirgesi düzenlenmediğinden, durumun bir dilekçeyle eski adresin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezine ve yeni adresin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezine bildirilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, işyeri bildirgesinin elektronik ortamda gönderilmesinin ardından;

-İşyerinin şahıs şirketleri arasında devri halinde noter onaylı sözleşmenin; sermaye şirketleri arasında devri halinde Ticaret Sicil Gazetesinin (devir halinde yeni e-Sigorta şifresi alınacağından, ayrıca e-sigorta başvuru formu, sözleşme ve noter onaylı sözleşmenin)

-Nevi’sinin değişmesi, başka bir şirketle birleşmesi veya başka bir şirkete katılması halinde Ticaret Sicil Gazetesinin,

-İşyerinin nakli halinde, şahıs şirketlerinde vergi levhasının; sermaye şirketlerinde Ticaret Sicil Gazetesinin

İlgili sosyal güvenlik merkezine ibraz edilmesi gerekecektir.

Alt işverenlerce (taşeronlarca) alt işveren numarası almak için e-Sigorta kanalıyla başvuruda bulunabilecek mi?

Alt işveren tescillerine ilişkin işyeri bildirgeleri asıl işverenin e-Bildirge kullanıcısı tarafından e-Devlet uygulamalarında yer alan İşyeri Bildirgesi (4/a lı Sigortalı Çalıştıranlar Yönünden) seçeneğindeki “Değişiklik İşlemleri”  seçeneği vasıtasıyla gönderilmektedir.

Alt işveren tesciline ilişkin işyeri bildirgesi asıl işverence elektronik ortamda gönderildikten sonra asıl işveren-alt işveren arasında yapılan sözleşme ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 29. maddesinde sayılan belgelerin yedi iş günü içinde ilgili sosyal güvenlik merkezine ibrazının ardından, alt işveren tescili ilgili merkezlerdeki personel tarafından yapılmaktadır.

Diğer taraftan, alt işveren tesciline ilişkin işyeri bildirgesi e-Devlet uygulamaları üzerinden gönderilmesine rağmen e-Sigorta başvurusu kağıt ortamında ilgili sosyal güvenlik merkezine yapılmaktadır. Bu nedenle alt işverenlerin tescil işlemleri için ilgili sosyal güvenlik merkezine yapacakları başvuru sırasında e-Sigorta başvuru formu, sözleşme ve üçüncü bir kişiyi e-Sigorta kullanıcısı tayin etmişler ise noter onaylı vekaletnameyi de ibraz etmeleri gerekecektir.

Yasal verilme süresi geçmiş işyeri bildirgeleri e-Sigorta kanalıyla gönderilebilecek mi?

İşyeri bildirgelerinin elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu kabul edildiği durumlar için, yasal verilme süresi geçmiş işyeri bildirgeleri de elektronik ortamda SGK’ya gönderilecektir.

İşyeri bildirgesini düzenleyen kişinin işveren veya şirket yetkilisi olması zorunlu mu?

İşyeri bildirgesini düzenleyen kişi, işverenin kendisi, şirket ortağı veya yöneticisi  olabileceği gibi işyerinin muhasebecisi veya çalışanı da olabilecektir.

İşyeri bildirgesinin e-Sigorta kanalıyla gönderilmesi sırasında vergi kimlik veya TC kimlik numarası girilmesi zorunlu mu?

İşyeri bildirgelerinin elektronik ortamda gönderilebilmesi için gerçek kişi işverenler için TC kimlik numarasının, tüzel işverenler ile apartman/site yöneticiliklerince ve adi ortaklıklarca vergi kimlik numarası girilmesi zorunludur.

Ayrıca tüzel kişi işverenlere ilişkin üst düzey yönetici ve ortak bilgilerinin, apartman /site yöneticiliklerince yöneticiye ilişkin bilgilerin, adi ortaklıklarca ortaklara ilişkin TC kimlik ve vergi kimlik numaralarının da sisteme eksiksiz olarak girilmesi gerekmektedir.

İşyerinin iş kolu kodu (NACE kodu) ne şekilde belirlenecek?

İşyerinin faaliyet konusunu gösterir NACE bilgilerinin sisteme girilmesi sırasında işverenin vergi mükellefiyetinin bulunması halinde ilgili vergi dairesince verilen NACE kodu esas alınacaktır.

Dolayısıyla, tescil edilecek işyeri işvereninin vergi mükellefi olması durumunda…

Kaynak ve Makalenin Devamı ► Gülbenk Müşavirlik