’26- Fesh Kodu’ İle Yapılan Feshler, Fesih Yasağı Kapsamında Mı Değil Mi?

Ersin Umdu
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
E.SGK Müfettişi
Bilim Uzmanı

’26- Fesh Kodu’ İle Yapılan Feshler, Fesih Yasağı Kapsamında Mı Değil Mi?

Bilindiği üzere sigortalıların işten çıkarılması halinde 10 gün içinde SGK’ya internet ortamında sigortalı işten ayrılış bildirgesi verilmesi gerekir. Söz konusu sigortalı işten ayrılış bildirgesinde ise sigortalının işten çıkışına uygun olarak 40 fesh nedeninden birisi seçilir. Ancak ilk defa 7244 sayılı Kanun ile getirilen fesh yasağı ile söz konusu fesh kodlarından bazıları fesh yasağı kapsamına alınmıştır. Bu bağlamdaşu an için 17 kasıma kadar 4857/18, 4857/25-I, III, IV Bendleri için fesh yasağı bulunmaktadır. Fesh yasağı kapsamında işçi istifası ve işçinin haklı nedenle feshi (4857/24) yapılabilir. Bununla birlikte; 4857/25,II ile işyeri kapanması ve işin sona ermesi kapsamında da fesh yapılabilir. Söz konusu kapsam göz önünde tutulmak kaydıyla doğrudan ya da arabulucu nezdinde feshler yapılabilir.

26 – FESH KODUNUN DURUMU NEDİR?

Daha önce belirttiğim fesh kodlarından birisi de “26” kodudur. 26 kodunun içeriği fesh yasağı sürecinde değiştiği için yasak kapsamında olup olmadığı hususunda tereddütler oluşmaktadır. Bu tereddütlere son vermek maksadıylaİşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığı 15/05/2020 tarih ve 5626117 sayılı, 21/05/2020 tarih ve 5651641 sayılı, 31/08/2020 tarihi ve 6555679 sayılı talimat yazı yayınladı. Söz konusu yazılarında; “26-Disiplin kurulu kararı ile fesih” nedeniyle kısa çalışma uygulanan dönemde işveren tarafında işten çıkış işlemi yapılmış ise işyerinde kısa çalışma uygulanan kişilerin kısa çalışma bitiş tarihlerinin güncellenmesi gerektiği ve oluşan fazla ödemelerin işverenden tahsil edileceği” belirtilmiştir. Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2013/11 sayılı Genelgede Değişiklik konulu 2020/21 sayılı Genelgesinde; ““26-Disiplin kurulu kararı ile fesih” kodu “26-Devamsızlık nedeni ile fesih” olarak değiştirilmiştir. İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanının 03/04/2020 tarihli Tele Konferansta yapmış olduğu açıklamada; “ Çalışma Genel Müdürlüğünden konu hakkında talimat istendiği, alınan talimatta; hâlihazırda devamsızlık nedeniyle işveren tarafından işten çıkışlarda “29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kuralarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” kodunun bulunduğu, buna rağmen SGK’nın böyle bir kod kullanmasının işveren tarafından 4857 sayılı Kanunun “25/II-Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” bendinin (g) fıkrasındaki koşulları taşımayan kişinin işten çıkış işlemlerine karşılık yapılan bir değişiklik olduğunu” ifade etmiştir. Bu itibarla, 31/08/2020 tarihi ve 6555679 sayılı talimatta yer alan “26-Disiplin kurulu kararı ile fesih” çıkış kodu kullanan işverenler ile irtibata geçilerek çıkış işleminin devamsızlık ile mi yapıldığı, yoksa disiplin kurulu kararı ile mi yapıldığı sorgulanmalı, devamsızlık yaptığının anlaşılması halinde gerekli bilgi ve belgelerin istenerek Müdürlük personelince inceleme sonrasında çıkış işleminin 4857 sayılı Kanunun “25/II-Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” bendinin (g) fıkrasındaki şartları taşıması halinde ilgili talimatlarda yer alan işverenin haklı nedenle fesih kapsamında değerlendirilmesi ve KÇÖ dosyası işlemlerinin sonlandırılmaması, ilgili Kanun maddesi kapsamında olmadığında kanaat getirilmesi halinde ise talimatlarda yer alan sonlandırma işlemlerinin yapılması, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2013/11 sayılı Genelgede Değişiklik konulu 2020/21 sayılı Genelgesinde “26-Disiplin kurulu kararı ile fesih” kodu yer almadığından bu kapsamda yapılan işten çıkış işlemlerinin işveren ile irtibat kurularak ilgili Genelgede yer alan doğru kodların seçilerek işlemlerin sonuçlandırılması gerekmektedir.

SONUÇ OLARAK;

Bu sebeple; 26 fesh kodunu devamsızlık için kullandıysanız ve söz konusu feshi tutanak ve yazışmalar ile ispat edebiliyorsanız 26 kodunu kullanmanız doğrudur ve bu şekilde 26 kodu fesh kapsamında değildir.

Kaynak: www.MuhasebeTR.com