Eğitim Hizmetlerinde Değişen KDV Oranları Ve Velilere Ücret İadesinde Belge Düzeni

SMMM Lütfi GÜLBENK

Son dönemde KDV oranlarında yapılan değişiklikler nedeniyle, özel öğretim kurumlarındaki eğitim hizmeti ve diğer hizmetlere ilişkin KDV uygulamalarında özel okul kurucularını bilgilendirmek amacıyla yazımızı paylaşmak istedik.

Öncelikle özel okul kurumlarının verdikleri hizmetlerini ilgilendiren KDV oranlarıyla ilgili yürürlükte olan mevzuatı hatırlayalım.

2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki II sayılı Listede KDV oranı %8 olarak belirlenen 15 nolu bendi aşağıda yer almaktadır;

“15- Üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında verilen eğitim ve öğretim hizmetleri, “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği” kapsamında verilen öğrenci taşıma servis hizmetleri ile “Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği” hükümlerine tabi yurtlarda verilen hizmetler,”

30 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara Geçici 7’nci madde eklenerek; “Üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında 1 Eylül 2020 ila 30 Haziran 2021 tarihleri arasında(bu tarihler dahil) verilen eğitim ve öğretim hizmetleri için bu Kararın 1’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.”  denilerek KDV oranının I sayılı listede belirtilen oranda, %1 olarak uygulanacağı düzenlenmiştir.

Diğer yandan 31 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile de yeme-içme hizmetleri için uygulanacak KDV oranı hakkında aşağıda yer alan düzenleme ile değişiklik yapılmıştı;

2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Karar’a eklenen geçici 6. madde uyarınca, ‘’31/12/2020 tarihine kadar(bu tarih dahil); Ekli II sayılı Listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler” bölümünün 24’üncü sırasında yer alan yeme-içme hizmetleri için 1’inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oranları uygulanır’’ denilerek KDV oranının I sayılı listede belirtilen oranda, %1 olarak uygulanacağı düzenlenmişti.

Öğrenci taşıma hizmetleri ve yurtlarda verilen hizmetlerde uygulanmakta olan %8’lik KDV oranında ise herhangi bir değişiklik olmamıştır. Zira, yukarıda belirtilen 2007/13033 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki II sayılı Listenin 15 nolu bendinde, özel bir düzenleme ile %8 KDV oranına tabi tutulan;

–          Eğitim ve öğretim hizmetleri,

–          Öğrenci taşıma servis hizmetleri,

–          Yurtlarda verilen hizmetlerinden,

sadece eğitim ve öğretim hizmetlerinde 01 Eylül 2020 – 30 Haziran 2021 tarihleri arasında(bu tarihler dahil) verilecek hizmetlerle sınırlı olmak üzere %1 oranında KDV uygulanacağının hüküm altına alındığı görülmekte olup, öğrenci taşıma servisleri ve yurt hizmetleri bu kapsama dahil edilmemiştir. Ayrıca özel okulların 2021 – 2022 dönemi için önümüzdeki yıl yapacağı ön kayıtlar esnasında peşin tahsilat yapmaları ve velinin fatura düzenlenmesini istemesi durumunda % 1 KDV uygulaması geçerli olmayacaktır. Zira, %1 KDV oranı uygulaması sadece 30 Haziran 2021 tarihine kadar verilecek eğitim öğretim hizmetlerini içermektedir.

Yürürlükteki mevzuatı ve değişiklikleri inceledikten sonra Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin Ücretin Tespiti başlıklı 53.maddesini 19.02.2020 tarihinde yapılan değişiklik ile birlikte değerlendirmek gerekmektedir.

Ücret Tespiti

MADDE 53 –

“(5) (Ek:RG-19/2/2020-31044) Kurumlar, öğrenci veya kursiyerlerden; yemek, kahvaltı, servis, pansiyon/yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt ve benzeri hizmetler karşılığında alacakları ücretleri mayıs ayının sonuna kadar ayrıca tespit ederler. Bu fıkrada yer alan hizmetlerden, talep eden veliler faydalanır.”

Yönetmelikte yapılan değişiklik ile özel okullara MEB’na her yıl açıklayacakları eğitim ve öğretim hizmetlerine yemek ve servis ücretlerini dahil etmeden, her bir hizmet bedelini ayrı ayrı belirtme zorunluluğu getirilmiştir. Bir çok okul Yönetmelikteki bu değişikliği tam olarak dikkate almadan tüm ücret tutarını “Ücret İlanı Bildirim Formu”nda sadece eğitim öğretim bedeli başlığında açıklamıştır. Oysa ki, Yönetmelik düzenlemeleri ve Bakanlık görüşü dikkate alındığında, her hizmetin kendi tabi olduğu orandaki KDV’ye tabi tutulması gerekmekte olup, “Ücret İlanı Bildirim Formu” da ücretlerin belirlenmesinde okul işletmelerine rehber olacaktır. Okul işletmelerinin birden fazla hizmet verip ücreti bütün olarak eğitim bedeli adı altında Forma kaydetmesi ve faturayı da bu şekilde kesmesi durumunda, Vergi İdaresince emsal bedeller dikkate alınarak her hizmetin ücretinin ayrıştırılacağı ve okul işletmelerinin cezalara maruz kalabileceği unutulmamalıdır.

Örneğin 2020-2021 eğitim öğretim yılı ücret ilanında toplam 25.000.-TL ücret alacağını ilan eden bir okulda, 25.000.-TL ücrete dahil edilen kalemler öncelikle ayrıştırılmalıdır.

Öğrenim Ücreti 18.000.-TL

Yemek Ücreti      3.000.-TL

Servis Ücreti        4.000.-TL olduğu farz edildiğinde, okul işletmesi;

–   Öğrenim ücretini açıkladığı tarihte yürürlükte olan %8 KDV oranına göre KDV hariç öğrenim ücretini hesaplayacak ve bu tutara %1 KDV ilave ederek faturasını düzenleyecektir.  18.000 / 1,08 = 16.666,66 TL Öğrenim ücretine %1 KDV ilave edilir 16.666,66 X %1 KDV = 166,66 TL toplam (16.666,66 TL + 166,66 TL) 16.833,32 TL KDV dahil fatura düzenlenir ve bu tutar tahsil edilir.

–  Diğer yandan, Eğer veliden kayıt esnasında bu tutarın tamamı tahsil edilerek fatura edilmişse, fatura eski KDV oranı olan % 8 baz alınarak kesildiğinden, bu defa veliye % 7’lik KDV tutarının yani (18.000 TL – 16.833,32 TL) 1.166,68 TL iade edilmesi gerekir.

–  2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Temmuz 2020 tarihinde yeme-içme hizmetleri için 31 Aralık 2020 tarihine kadar uygulanmak üzere açıklanan KDV indirimi ile yukarıda bahsedilen yönetmeliğin 53.maddesi birlikte dikkate alınmalıdır. Madde metninde ‘’Ayrıca yemek, kahvaltı, servis, pansiyon/yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt ve benzeri hizmetlerden yararlanmak isteyen öğrenci ve kursiyerlerden alınacak ücretler ayrı ayrı belirlenerek mayıs ayının sonuna kadar ilan edilir’’ denilmektedir. Bu durumda ücretlerin ilan edildiği en son tarih olan Mayıs sonunda yeme-içme KDV oranı %8’di, yapılan değişiklikle 31.12.2020 tarihine kadar verilecek hizmetler için düzenlenecek faturalarda KDV oranı %1, Ocak – Haziran 2021 dönemine ait verilecek yeme-içme hizmetleri için KDV oranı %8 olarak uygulanacaktır. Yemek bedeli üzerinden okullar iade yapmalı mıdır konusunda pandemi nedeniyle yıl sonuna kadar yüz yüze eğitim yapılma ihtimali çok da mümkün görünmediğinden yemek bedelinin ne kadarlık kısmının  iade edilip edilmeyeceğini ticari olarak değerlendirmelerini tavsiye ederiz.

– Servis ücreti olarak tahsil edilen tutarda her hangi bir KDV oranı değişikliği olmadığından tüm yıl boyunca %8 KDV dahil fatura kesilecektir.

TÖZOK tarafından TC Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına 07.09.2020 tarihinde KDV oranları değişikliği hakkında mukteza talebinde bulunulmuştur. Dilekçede eğitim-öğretim döneminin başladığı 31 Ağustos 2020 tarihinden önce, eğitim-öğretim hizmetine ilişkin olarak velilerden erken kayıt veya ön ödeme yoluyla tahsil edilmiş tutarların bir kısmına fatura düzenlenmiş olduğu ve bu faturalarda…

Kaynak ve makalenin devamı ► Gülbenk Müşavirlik