Kasa Tazminatından SGK Primi Kesilir Mi?

Umut Çiray
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
E.SGK Müfettişi

Kasa Tazminatından SGK Primi Kesilir Mi?

1. Mevzuat

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Prime esas kazançlar başlıklı 80 inci maddesinin (b) ve (c) bendinde;

b) Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tabi tutulmaz.

c) (b) bendinde belirtilen istisnalar dışında her ne adla yapılırsa yapılsın tüm ödemeler ile ayni yardım yerine geçmek üzere yapılan nakdi ödemeler prime esas kazanca tabi tutulur. Diğer kanunlardaki prime tabi tutulmaması gerektiğine dair muafiyet ve istisnalar bu Kanunun uygulanmasında dikkate alınmaz…”,

2020/20 sayılı İşveren işlemleri genelgesinde: “İşyerlerinde para veya kıymetli evrak ya da eşya muhafazası ile görevli bulunan sigortalılara muhtemel açıkları kapatmak amacıyla işverenler tarafından ödenen kasa tazminatları, ücret niteliğinde sayılamayacağından, prime esas kazançtan istisna tutulması gerekmektedir.

Ancak, kasa tazminatı niteliğinde olan ödemelerin para ve kıymetli evrak veyahut eşya muhafazası ile görevli bulunan sigortalıya ödenmesi gerektiğinden, bu tür sorumluluğu bulunmayan sigortalılara bu nitelikte bir ödemenin yapılması halinde söz konusu ödemeler prime esas kazanca dahil edilecektir.”

Örnek:

Uygun isimli market işyerinde, 1 Kasiyer, 1 Depocu ve 1 Reyon Görevlisi istihdam edilmektedir.

İşyerinde çalışan sigortalılara brüt 300 TL kasa tazminatı ödenmektedir.

Sigortalıların, özlük dosyası, meslek kodu ve fiilen yaptığı iş birlikte değerlendirildiğinde, Kasiyer ve Depo görevlisinin para ve kıymetli evrak veyahut eşya muhafazası ile görevli bulunduğu, Reyon Görevlisinin ise bu kapsamda olmadığı anlaşılmıştır.

Çözüm:

Para ve kıymetli evrak veyahut eşya muhafazası ile görevli bulunan Kasiyer ve Depocuya ödenen kasa tazminatı, ücret niteliğinde sayılamayacağından, sigorta primine esas kazançtan istisna tutulması gerekir.

İşin mahiyeti gereği Reyon Görevlisine ödenen tutar ise ücret niteliğinde olduğundan prime esas kazanca dahil edilmesi gerekmektedir.

2. Sonuç

2.1. 5510 sayılı Kanununun Prime esas kazançlar başlıklı 80 inci maddesinin (b) bendi gereği kasa tazminatları prime esas kazanca tabi tutulmaz.

2.2. Para ve kıymetli evrak veyahut eşya muhafazası ile görevli bulunan sigortalılara ödenen kasa tazminatı, sigorta primine esas kazançtan istisnadır.

2.3. Sigortalının fiilen yapmış olduğu işin mahiyeti gereği, para ve kıymetli evrak veyahut eşya muhafazası ile görevli bulunmayan kişilere yapılan kasa tazminatı ödemelerinin, sigorta primine esas kazanca dahil edilmesi gerekmektedir.

Kaynakça

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 2020/20 sayılı İşveren İşlemleri Genelgesi

15.09.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com