Asgari Ücrette Net Değişmez Kuralı!

Vedat İlki
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

Covit-19 Salgını ve bunun yanında ise Kısa Çalışma Ödenekleri, Nakdi Ücret Destekleri ile birlikte belki de bazı asgari ücretliler vergi dilimine henüz girmemiş olurlar, onların etkilenmesi söz konusu olmasa da, normal de Eylül Ayında Asgari Ücretliler %20 vergi dilimine girse de sene başındaki net asgari ücreti almaya devam edeceklerdir.

Net ücretleri, bu Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle bu maddedeki esaslara göre sadece kendisi için asgarî geçim indirimi hesaplanan asgarî ücretlilere, içinde bulunulan yılın Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin (ilgili yılda geçerli asgarî ücretin dönemsel olarak farklı tutarlarda belirlenmiş olması halinde, yeni asgarî ücretin geçerli olduğu aylar için artışın uygulandığı ilk aydaki ücret üzerinden Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan tarifenin ilk dilimindeki oran baz alınarak hesaplanan net ücretin) altında kalanlara, bu tutar ile bu tutarın altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgarî geçim indirimine ayrıca ilave edilir. Bu fıkrada geçen net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgarî geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade eder.”

2018 yılına geldiğimizde örneklere de baktığımızda artık yasal net asgari ücret bahsedilmiştir.

ÖRNEK

Bekâr ve çocuksuz olan hizmet erbabı Bay (A)’nın, 2020 yılı Ocak ayında asgari geçim indirimi dâhil net ücreti 2.324,70 TL dir.

193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesi nedeniyle Bay (A)’nın, 2020 yılı Eylül ayı net ücreti 2.299,00 TL’ye, Ekim, Kasım ve Aralık ayı net ücreti ise 2.199,62 TL’ye düşmektedir.

Bay (A)’nın, Eylül ayından itibaren eline geçen net ücretinin 2.324,70 TL’nin altında kalması nedeniyle, Eylül ayı için (2.324,70-2.299,00=) 25,70 TL Ekim, Kasım ve Aralık ayları için ise (2.324,70-2.199,62=) 125,08 TL asgari geçim indirimine ilave edilerek hizmet erbabına ödenecektir.

ÖRNEK

Bay (B) asgari ücretli olarak çalışmaktadır. Bay (B), evli ve 1 çocuklu olup eşi çalışmamaktadır.

Bay (B)’nin 2020 yılı Ocak ayında asgari geçim indirimi dâhil net ücreti  2.401,95 TL olup Ekim, Kasım ve Aralık ayları net ücreti 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesi nedeniyle 2.276,87 TL ye düşmektedir.

Buna göre, hizmet erbabının söz konusu dönemlerde eline geçen ücretinin 2.324,70 TL nin altında kalan kısmı olan (2.324,70-2.276,87=) 47,83 TL asgari geçim indirimine ilave edilerek hizmet erbabına ödenecektir.

ÖRNEK

Bay (C) asgari ücretli olarak çalışmaktadır. Bay (C) evli ve 3 çocuklu olup eşi çalışmamaktadır.

Bay (C)’nin 2020 yılı Ocak ayında asgari geçim indirimi dâhil net ücreti 2.479,20 TL dir. Eylül ayı net ücreti 2.453,51 TL, Ekim, Kasım ve Aralık ayları net ücreti ise 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesi nedeniyle 2.354,13 TL’ye düşmektedir.

Bay (C)’nin, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayları net ücreti 2.324,70  TL’nin altına düşmediğinden ilave asgari geçim indiriminden yararlanması söz konusu olmayacaktır.

Fazla mesai,prim,ikramiye almak suretiyle Eylül ayından önce bir üst vergi dilimi olan %20 girenler için (Yan hakların ödeme fazlalığı) net 2.324,70.-TL’inin altına düşülmesinde, yıl içerisinde elde edilen kümülatif ücrete bakıldığında, prim ödemesi nedeniyle yıllık bazda asgari ücretin altına düşülmediğinden ilave asgari geçim indirimi uygulanmayacaktır.

Bordro uzmanları bu konuda özellikle Yıllık Net kümülatif Asgari ücreti değerlendirmeleri gerekir.

Örneklerde açıklandığı üzere,konu detaylandırmaları için sanal tablolar yapmaları gerekir.

Emekli, Engelli çalışanları içeren şekli ile. (EYLÜLDEN ÖNCE %20 VERGİ DİLİMİNE  GİRİLMESİ HALİNDE AŞAĞIDAKİ TABLO UYGULANMAZ)

TABLO DA MESAİ YAPMADAN YAN HAK ALMADAN ÇALIŞANLAR DİKKATE ALINMIŞTIR!

MEDENİ DURUM2.324,70.-TL. TAMAMLANIR2.324,70.-TL. TAMAMLANMAZ
a.)Eşi çalışmıyorsa,tamamlanacak+ 
b.)Eşi çalışmıyor,tek çocuk tamamlanacak+ 
c.)Eşi çalışmıyor,iki çocuk tamamlanacak+ 
d.)Eşi çalışmıyor,üç çocuk tamamlanmayacak +
e.)Eş çalışıyor,tek çocuk tamamlanacak+ 
f.) Eş çalışıyor,iki çocuk tamamlanacak+ 
g.) Eş çalışıyor,üç çocuk tamamlanacak+ 
h.)Eş çalışıyor,dört ve beş çocuk fazlası tamamlanmayacak +
g.)Emekli çalışan ise tamamlanmaz +
h.)Engelli 1 -2 Derece ise tamamlanmaz +
ı.)Engelli 3 Derece olup Bekar ise Kasım ve Aralık Dönemi tamamlanır+ 
j.)Engelli 3 Derece olup Evli ise eşi çalışmıyorsa Aralık Dönemi tamamlanır+ 
k.) Engelli 3 Derece olup Evli ise eşi çalışmıyorsa,çocukları varsa  tamamlanmaz +
l.) Engelli 3 Derece olup Evli ise eşi çalışıyorsa,1 çocukları varsa Aralık dönemi tamamlanır+ 
m.) Engelli 3 Derece olup Evli ise eşi çalışıyorsa,2  çocuk ve fazlası varsa  tamamlanmaz +

SONUÇ:

Asgari ücretli çalışanlar, yan haklar almaması halinde medeni durumlarına bakılarak,çocuk sayıları da dikkate alınarak 2020 yılı için belirlenen AGİ dahil net tutar 2.324,70.-TL. Eylül döneminden sonra değerlendirilmesi gerekir.

Eylül ayından önce %20’lik vergi dilimine giren asgari ücretli çalışan için ,AGİ’den  2.340,70 TL/Net altına düşen kazançlara tamamlama yapılmaz.

Kaynak: www.MuhasebeTR.com