Firmalar Normale Dönüş Sigorta Primi Teşviki Nasıl Alabilir?

Zekeriya Aslan
Yeminli Mali Müşavir

7252 Sayılı Kanun ile 4447 sayılı Kanuna eklenen Geçici 26.Madde uyarınca  01.07.2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların; işyerindeki kısa çalışmanın sona ermesi ve aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda;

1-31.12.2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren 3 ay süreyle, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında, her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanır ve destek tutarı Fondan karşılanır.  Diğer bir ifade le; kısa çalışma veya nakdi ücret desteğini sonlandırarak normal çalışmaya dönen işverenler  için 3 aya kadar SGK teşviki verilir.

2- SGK Teşvik tutarı, Kısa Çalışma Ödeneği veya Nakdi Ücret Desteği  kapsamındaki ortalama gün sayısının asgari ücret düzeyindeki 1 günlük primin işçi ve işveren hissesinin tamamıyla çarpılması sonrası bulunacak tutardır. Diğer bir ifade ile 1 Günlük Tutar 36,79 TL’dir.

3-Geçici 24 üncü madde kapsamında, 01.07.2020 tarihinden önce başvuruda bulunarak nakdi ücret desteğinden yararlandırılan sigortalının haftalık normal çalışma süresine dönmesi durumunda, işveren söz konusu sigortalı için birinci fıkra kapsamındaki destekten ilgili fıkrada belirtilen süreler ve şartlarla yararlandırılır.

4-Birinci ve ikinci fıkralar kapsamında işverene her bir ay için sağlanacak destek süresi; kısa çalışma ödeneği alanlar için sigortalının geçici 23 üncü madde kapsamında kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısını, geçici 24 üncü madde kapsamında sağlanan nakdi ücret desteğinden yararlandırılanlar için nakdi ücret desteği aldıkları aylık ortalama gün sayısını geçemez.

5-Bu maddeyle sağlanan teşvikten yararlanmakta olan işverenler, bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi indirimiteşvik ve desteklerinden yararlanamaz.

6-Bu madde kapsamında Fon tarafından işverene sağlanan, sigortalı hissesine karşılık gelen destek tutarının sigortalıya ödenmesi işverenden talep edilemez.

7-Fondan bu madde kapsamında karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.

8-Teşvik başlangıç tarihi en erken 2020 Ağustos ayıdır. Söz konusu teşvikten MUHSGK bildirimi ile faydalanılmaya başlanılır. 6111 veya 7103 sayılı teşviklerde olduğu gibi, belge kanun numarası olarak 7252 seçilmesi suretiyle düzenlenir. 

Kaynakça:

Resmi Gazete Tarihi ve NumarasıYasal Dayanak
28.07.2020-31199Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması Hakkında 7252 Sayılı Kanun

Kaynak: www.MuhasebeTR.com