Kısa Çalışma Sonrası Normalleşme Sürecinde İşyerlerine Verilecek Teşvikin Detayları

Orhan Kotan
İş Başmüfettişi

Bilindiği üzere Covid-19 salgını sonrası normalleşme sürecinde haftalık normal çalışma sürelerine dönen işyerlerine çıkarılan yeni teşvik paketi ile birlikte ciddi anlamda destek verilecektir. 23.07.2020 tarihinde TBMM kabul edilen ve 28.07.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7252  sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 4. Maddesinde; 4447 sayılı Kanuna Geçici 26. Madde eklenmiştir.

Bu medde de; “Geçici 23 üncü madde kapsamında, 01.07.2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların; işyerindeki kısa çalışmanın sona ermesi ve aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda, 31.12.2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle, ….. prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında, her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanır ve destek tutarı Fondan karşılanır.” Hükmü ile yürürlüğe girmiştir.

Hesaplanan teşvik miktarlarının sonucunda mahsup edilen SGK primlerinin tutarı İşsizlik Sigortası Fonundan SGK‘ya aktarılacaktır.

Ayrıca, “Geçici 24 üncü madde kapsamında, 01.07.2020 tarihinden önce başvuruda bulunarak nakdi ücret desteğinden yararlandırılan sigortalının haftalık normal çalışma süresine dönmesi durumunda, işveren söz konusu sigortalı için birinci fıkra kapsamındaki destekten ilgili fıkrada belirtilen süreler ve şartlarla yararlandırılır.” Hükmü ile bu teşvik kısa çalışma ödeneği alan işçilerin yanı sıra nakdi ücret desteği alan işçileri de kapsamaktadır.

Konunun daha iyi anlaşılması için sorularla açıklamaya çalışalım.

İşyerinde kısa çalışma veya ücretsiz izinden haftalık normal çalışma sürelerine dönülmüş ise SGK Prim desteği nasıl hesaplanacak?

İşyerlerinde bir işçinin toplam yararlanabileceği en yüksek destek tutarı:

Prime esas kazanç alt sınırı (30 günlük)2.943,00
SSK İşçi (% 14)412,02
İşsizlik İşçi (% 1)29,43
SSK İşveren (% 15,5)*456,16
İşsizlik İşveren (%2)58,86
Faydalanılacak toplam tutar:956,47

*SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Borcunu zamanında SGK ödemeyen işverenler için bu oran %15.5 yerine %20.5 olarak hesaplanacaktır.

Destek miktarı ise çalışanın bir ay içinde aldığı kısa çalışma ödeneği gün sayısı kadar olacak. Nakdi ücret desteği alanlar için de aylık ortalama aldıkları gün sayısı kadar olacak.

Örneğin, işyeri, kısa çalışma ödeneğinde bir ay içinde 15 gün yararlanmışsa, normal çalışma süresine dönülmesi halinde, 15 günlük işveren ve işçi primleri devlet tarafından karşılanacak. Eğer işyeri salgın döneminde faaliyetini tamamen durdurmuşsa, prim desteği bir aylık olacak.

Belirtilen SGK Prim desteği ne kadar sürecek?

İşyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesini teşvik etmek amacıyla sigortalı ve işveren paylarının tamamı, 3 ay boyunca devlet tarafından, yani İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. Destek süresi ise, 3 ay sürecek ve 31 Aralık 2020 tarihini geçmeyecek.

Peki kanunda belirtilen bu teşvikten yararlanmanın koşulları nelerdir?

1-01.07.2020 tarihinden önce kısa çalışma ödeneği ya da nakdi ücret desteğinde başvurusunda bulunmuş ve yararlanmış olmak,

Burada 01.07.2020 tarihinden sonra birer aylık uzatılan kısa çalışma ve nakdi ücret desteklerinden faydalanan işyerleri de normalleşme teşvikinden yararlanabilirler. Örneğin işyeri Temmuz ve Ağustos ayında birer aylık süre ile KÇÖ veya ücretsiz izin-nakdi ücret desteğinden yararlanmış ise 2020 Eylül ayından itibaren toplam 3 ay (Eylül, Ekim, Kasım) SGK teşvikinden yararlanabilir.

2-İşyerinde haftalık normal çalışma sürelerine geçmek.

Yukarıdaki şartları sağlamak koşulu ile 31.12.2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın/eksik çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında her ay SGK’ya ödenecek primlerden mahsup edilmek suretiyle işverenlere prim desteği sağlanacaktır.

Bu yeni teşvikten yaralanan işyeri diğer SGK teşviklerinden yararlanmaya devam ederler mi? 

İşverenin bu teşvikten yararlanması halinde aynı çalışanın aynı ayda diğer prim teşviklerinden yararlanması mümkün değildir.

Kimler bu teşvikten yararlanamaz?

Ancak bu destekten sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ile ev hizmetlerinde çalışanlar yararlanmayacak.

İş Müfettişleri tarafından yapılan uygunluk denetiminde uygun görülmeyen işyerleri teşvikten yararlanabilirler mi?

Kısa çalışma ödeneğinden ve nakdi ücret desteğinden yersiz yararlananlar, kısa çalışma başvurusuna yönelik uygunluk tespiti olumsuz sonuçlananlar, söz konusu teşvikten yararlandırılmayacaklardır.

Ağustos ayında normal çalışma sistemine dönen işyeri hangi aylarda teşvikten yararlanır?

Örneğin, işveren, 01 Ağustos 2020 tarihinde normal çalışma düzenine döner ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanmazsa; 2020 Eylül ayından itibaren üç ay boyunca, yani 2020 Eylül, Ekim ve Kasım ayı sonuna kadar prim teşviki alabilecektir.

Ağustos ayında normal çalışma sistemine dönen işyeri hangi kuruma başvurması gerekir?

7252  sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 4. Maddesinde; “Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.” Denilmiştir.

İlgili Bakanlık, İŞKUR veya SGK bu konuda henüz bir düzenleme yapmamıştır. Bu konuda birkaç gün daha beklememiz gerekecektir.  

Ancak beklenen şudur; işyerinde kısa çalışma veya ücretsiz izin-nakdi ücret desteğinin sonlandırıldığı ve normal çalışma düzenine geçildiğini belirten bir dilekçenin/başvurunun ilgili kurumlara yapılarak teşvik talebinin başlatılmasıdır.

KAYNAKÇA:

Kaynak: www.MuhasebeTR.com